Ondernemingsgegevens

Cocofien
Hasseltsesteenweg 123a
3720 Kortessem
België
e-mail: info@cocofien.be
website: www.cocofien.be
BTW: BE0685362111
Banknaam: KBC
IBAN: BE23 7360 4341 9991
BIC KREDBEBB

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Cocofien met maatschappelijke zetel te Hasseltsesteenweg 123a te Kortessem , BTW BE0685362111 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cocofien moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen behalve eventuele verzendkosten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve weergave van een prijs en hebben het recht om bestellingen met weergave van een foutieve prijs te weigeren.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. Cocofien is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cocofien is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cocofien. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct onze betalingsgegevens en een orderbevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door:

a) Vooruitbetaling; Het volledige bedrag dient binnen zeven (7) dagen na de orderbevestiging betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie met betrekking tot overschrijving vindt u terug in de orderbevestiging die u per e-mail ontvangt na het plaatsen van uw bestelling.

b) PayPal; Met PayPal kunt u direct op een veilige manier elektronisch uw betaling voldoen. Tijdens het orderproces kiest u voor de betaalmethode ‘PayPal’. Er opent zich een scherm waarbij u met uw PayPal-account de betaling kunt voldoen. Normaliter wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor het gebruik van PayPal worden u geen transactiekosten doorberekend.

c) Bancontact: wanneer u kiest voor betaling via bancontact of eMaestro zal u doorgestuurd worden naar een betaalscherm waarin u dient in te loggen met uw kaartlezer. Na het voltooien van de betaling krijgt u onmiddellijk een bevestigingsmail en wordt u teruggestuurd naar onze webpagina waar u een bevestigingscherm te zien krijgt. Voor uw betaling worden geen transactiekosten doorberekend.

Wij zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt in het algemeen door Bpost of PostNL.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Wij streven er echter naar om iedere bestelling uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van de bestelling te verzenden waardoor bijna alle leveringen binnen de 2 werkdagen plaatsvinden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ons via de website of via info@tanjalenaers.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren of achter te laten zonder deze persoonlijk in ontvangst te nemen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cocofien.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cocofien te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Cocofien.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Het goed of de goederen mag of mogen enkel bekeken zijn zoals dit in een fysieke winkel of etalage ook het geval zou zijn. De producten mogen onder geen voorwaarde gebruikt of gedragen zijn en moeten telkens in originele verpakking teruggestuurd worden. Wanneer niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden behouden wij het recht om de herroeping te weigeren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze herroeping kan gebeuren naar de volgende gegevens:

Cocofien
Hasselstesteenweg 123a

3720 Kortessem
België
info@cocofien.be

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet na herroeping de goederen zo snel mogelijk en altijd binnen de 14 kalenderdagen terugzenden naar:

Cocofien
Hasseltsesteenweg 123a

3720 Kortessem
België

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cocofien zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, eventuele gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Cocofien alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Cocofien op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Cocofien wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Cocofien geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Cocofien betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ons.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant dit zo snel mogelijk doorgeven. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Cocofien is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)479 95 67 08, via e-mail op info@tanjalenaers.be of per post op het volgende adres – Hasseltsesteenweg 123a – 3720 Kortessem België . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Wanneer een bestelling geplaatst werd met betaalmethode “vooraf overboeken” of “overschrijving” dient deze overboeking of overschrijving binnen de veertien (14) kalenderdagen te gebeuren. Indien het geld na deze periode niet werd ontvangen en er geen gebruik gemaakt werd van het herroepingsrecht behouden wij ons het recht om de bestelling te annuleren en hiervoor een administratieve annulatiekost van vijftien (15) euro aan te rekenen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Cocofien respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

het verwerken en leveren van uw bestellingen

het toevoegen van uw e-mailadres aan de nieuwsbrief

directe marketing (uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven)

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ons via de hierboven genoemde gegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Cocofien houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op onze hierboven genoemde gegevens.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij maken hiervoor gebruik van Facebook en Google Analytics.

Wij stellen u bij uw bezoek op onze website telkens de vraag of u het gebruik van cookies accepteert, u heeft het recht om dit te weigeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Artikel 14: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cocofien in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat Cocofien gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cocofien kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar Cocofien zich op dat moment bevindt bevoegd.

© 2018 - 2022 Cocofien | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel